Uniwersytet Wrocławski

Wrocławskie Studia Politologiczne

Znajdujesz się w: Strona główna > Dla autorów

ZASADY PUBLIKACJI

 1. Tekst nadesłany do Redakcji powinien być zgodny w wymogami technicznymi i zasadami publikacji.
 2. Teksty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: wsp@uni.wroc.pl.
 3. Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu i powinien być zapisany w edytorze tekstowym PC Word. Nazwa pliku powinna być nazwiskiem Autora tekstu.
 4. Artykuł naukowy powinien mieć objętość minimum 0,5 arkusza wydawniczego, a więc minimum 20 tys. znaków typograficznych (ze spacjami). Łączna objętość (włączając tytuł, streszczenie, zasadniczą treść artykułu łącznie z przypisami oraz bibliografię) powinna wynosić 25-35 tys. znaków. Prosimy nie przekraczać 40 tys. znaków typograficznych.
 5. Recenzje oraz sprawozdania powinny liczyć maksymalnie 10 tys. znaków typograficznych (ze spacjami).
 6. Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstów oraz sporządzania przypisów i bibliografii określają załączone Wymogi techniczne (PDF / 312.00 kb). Artykuły odbiegające od podanych standardów nie będą przyjmowane.
 7. Autor (Autorzy) tekstu zobowiązani są do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający artykuł. Autor (Autorzy) tekstu zobowiązani są również do ujawnienia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure). Wraz z artykułem należy przesłać Deklarację autora (DOCX / 14.79 kb).
 8. Plik recenzji lub sprawozdania powinien zawierać: 1) stronę tytułową zgodnie z wymogami dla artykułów, 2) tekst recenzji/ sprawozdania – od nowej strony. W przypadku recenzji prosimy o podanie pełnych danych bibliograficznych recenzowanego dzieła (łącznie z liczbą stron).
 9. Przesłanie przez Autora tekstu do Redakcji Czasopisma jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Wrocławskie Studia Politologiczne” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma i udostępnianie egzemplarzy w Internecie. Po zaakceptowaniu artykułu do druku Autor podpisuje umowę na wydanie utworu naukowego z Wydawnictwem Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorzy nie otrzymują honorarium autorskiego za przekazane artykuły, recenzje i sprawozdania. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma.
 10. Czasopismo oczekuje od Autorów respektowania zasad rzetelności naukowej i sprzeciwia się praktykom ghostwriting (nieujawniania nazwiska Autorów, którzy wnieśli istotny wkład w powstanie dzieła naukowego) i guest authorship (przypisywania autorstwa / współautorstwa osobie, gdy jej udział w powstaniu dzieła był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca). Ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, wszelkie wykryte przypadki tych praktyk będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 11. Kolegium Redakcyjne oraz Wydawnictwo zastrzegają sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów. Autor zobowiązany jest do dokonania zasugerowanych przez Kolegium Redakcyjne oraz Recenzentów poprawek i korekt w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.
 12. O publikacji tekstu w danym numerze czasopisma decyduje Kolegium Redakcyjne.


PROCEDURA RECENZOWANIA

 1. Kolegium Redakcyjne ocenia artykuł pod względem merytorycznym i formalnym. Artykuły zaakceptowane przez Kolegium Redakcyjne przesyłane są do recenzji.
 2. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych Recenzentów, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Recenzenci otrzymują artykuły, a po wyrażeniu zgody na przyjęcie artykułu do recenzji, dokonują recenzji na obowiązującym Forumlarz recenzji (DOC / 38.40 kb).
 3. Recenzja odbywa się w systemie double-blind review proces, co oznacza, że Autor lub Autorzy publikacji i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
 4. Recenzja ma formę pisemną, jest sporządzana na formularzu recenzji i zawiera jednoznaczny wniosek Recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Autor jest informowany o wynikach recenzji i otrzymuje je do wglądu. Autor ma obowiązek odnieść się do uwag zgłoszonych przez Recenzentów i zwrócić poprawiony artykuł do Redakcji w ciągu 7 dni od daty otrzymania recenzji. Jeśli Recenzent wskaże, że praca wymaga powtórnej recenzji, Redakcja wysyła poprawiony przez Autora artykuł ponownie do tego samego Recenzenta.
 5. Do publikacji dopuszczane są artykuły:
  1. zgodne z wymaganiami technicznymi,
  2. zaakceptowane przez Kolegium Redakcyjne,
  3. dopuszczone do druku przez dwóch niezależnych Recenzentów. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej decyzję podejmuje Kolegium Redakcyjne.

HTML